Dodatkowe z kinematyki, dynamiki, bryły sztywnej i zasad zachowania energii i pędu