Regulamin odbywania korepetycji z matematyki + Gwarancja z satysfakcji

REGULAMIN ODBYWANIA KOREPETYCJI Z MATEMATYKI

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług korepetycji z matematyki przez I Tak Zdasz Prosta Spółka Akcyjna ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków. Spółka wpisana jest do rejestru KRS pod numerem: 0001010124, NIP: 9452266468, REGON: 524003116.
2. Korepetycje z matematyki (dalej: Korepetycje) udzielane są osobom pełnoletnim i niepełnoletnim. W przypadku:
– osób pełnoletnich – zapisu można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail;
– osób niepełnoletnich ( a także nieposiadających zdolności prawnej lub których zdolność prawna jest ograniczona) – zapisu dokonuje rodzic tej osoby lub jej opiekun prawny).

3. Osoba udzielająca korepetycji (dalej: Korepetytor) nie odpowiada za osoby niepełnoletnie po zakończeniu korepetycji i przed ich rozpoczęciem.
4. Korepetycje odbywają się w formie:
a) indywidualnej
b) grupowej
5. Korepetycje trwają 60 minut. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia długości trwania korepetycji.
6. Termin korepetycji jest ustalany z wyprzedzeniem jedno lub dwumiesięcznym (w zależności od indywidualnego ustalenia).
7. Osoba korzystają z korepetycji (dalej: Uczeń) może odwołać zajęcia bez podania przyczyny najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć. W razie niedochowania tego terminu osoba korzystająca z korepetycji jest zobowiązania za nie zapłacić tak, jak gdyby się odbyły. Niezależnie od zdania poprzedniego, jeżeli osoba korzystają przedstawi usprawiedliwienie, które w ocenie Osoby udzielającej korepetycji jest zasadne (zwany dalej: Korepetytorem),Korepetytor może w zamian za niedobyte zajęcia zlecić Uczniowi wykonanie innych zadań sprawdzających wiedzę: np. wypełnienie arkusza maturalnego, karty pracy, zestawu zadań itp. Wyłączna decyzja w tym zakresie należy do Korepetytora i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Uczeń może się spóźnić maksymalnie 15 minut na zajęcia. Po upływie tego czasu Korepetytor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć ze skutkiem takim, jakby się odbyło, co obliguje Ucznia do zapłaty za te zajęcia.
9. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym Ucznia lub jego Opiekuna/Rodzica. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Korepetytora, zostanie przez niego ustalony nowy termin tych zajęć (po uwzględnieniu w tym zakresie rozsądnych życzeń Ucznia). W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Ucznia, lekcja nie przedłuża się, a kwota należna za lekcję nie zmniejsza się. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron, kiedy spóźnienie można odrobić.

10. Rozliczenie za korepetycje odbywa się z góry przez płatność przelewem lub za pośrednictwem strony www.itakzdasz.pl zgodnie z ustalona stawka za korepetycje.
11. Osoba korzystająca z korepetycji zobowiązuje się sumiennie wykonywać polecenia Korepetytora i sumiennie podchodzić do korepetycji. Uczeń powinien niezwłocznie informować Korepetytora o każdym problemie natury matematycznej, jak również o jakichkolwiek innych problemach związanych z rozwiązaniem zadań matematycznych. Informacje te są niezbędne dla Korepetytora celem udzielenia Uczniowi maksymalnego wsparcia, szczególnie w oparciu o autorskie know-how Korepetytora.
12. Podczas zajęć dostępne są przybory potrzebne do zajęć (np. długopisy, linijki, cyrkiel itp.), z których Uczeń może korzystać. Korepetytor nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użycia tych przedmiotów.
13. Dokumentacja zajęć uwzględniająca ich terminy i tematykę jest prowadzona przez Korepetytora na bieżąco i niezwłocznie aktualizowana.
14. Korepetytor udziela tzw. „Gwarancji Satysfakcji” na udzielane korepetycje na następujących warunkach:
– jeżeli Uczeń będzie korzystał z korepetycji udzielanych przez Korepetytora, obejrzy przygotowane materiały wideo oraz wykona przewidziane zadania to zda maturę z matematyki;
– jeżeli jednakże Uczeń pomimo powyższego nie zda matury z matematyki, to Korepetytor udzieli Uczniowi bezpłatnych tygodniowych warsztatów, gdzie Uczeń uzyska dodatkowe przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki (forma zajęć, tj. stacjonarne lub online zostanie ustalona indywidualnie);
– jeżeli pomimo odbyciu powyższych tygodniowych warsztatów Uczeń nie zda matury z matematyki w terminie poprawkowym, I Tak Zdasz P.S.A. w terminie 30 dni od daty oficjalnych wyników egzaminu maturalnego, przekaże nieodpłatnie Uczniowi hulajnogę elektryczną.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Regulaminu serwisu itakzdasz.pl znajdującego się pod adresem: https://itakzdasz.pl/regulamin/
16. Nieprzestrzeganie regulaminu może wiązać się z natychmiastowym wykreśleniem Ucznia z zajęć. Decyzja Korepetytora w tym zakresie jest ostateczna.
17. Korepetytor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Ucznia lub jego Opiekuna prawnego/Rodzica.
18. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Regulaminu lub świadczenia usług korepetycyjnych należy kierować na adres e-mail: robert.berger@itakzdasz.pl lub biuro@itakzdasz.pl