Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym I Tak Zdasz – www.itakzdasz.pl prowadzonym przez: I Tak Zdasz Prosta Spółka Akcyjna ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków. Spółka wpisana jest do rejestru KRS pod numerem: 0001010124, NIP: 9452266468, REGON: 524003116.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w serwisie internetowym I Tak Zdasz, 
  Klientem może być wyłącznie konsument;
  b. Usługodawca – I Tak Zdasz Prosta Spółka Akcyjna ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków. Spółka wpisana jest do rejestru KRS pod numerem: 0001010124, NIP: 9452266468, REGON: 524003116;
  c. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie www.itakzdasz.pl;
  d. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Szczegółowe informacje o usługach znajdują się na stronie internetowej I Tak Zdasz – www.itakzdasz.pl,
  jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 4. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@itakzdasz.pl
 5. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów,
  kontakt z Usługodawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 20.

§2
Warunki korzystania z usługi

1. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis,
Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
a) posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
c) korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej,
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej,
Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
d) korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
e) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 1. Serwis internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Newslettera, Konta Użytkownika i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Serwis nie pobiera żadnych opłat.
 2. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera oraz Konta użytkownika wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Usługodawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Formularza zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis, w tym składanie zamówień.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, hasło do konta).
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem serwisu;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów,
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Serwisu i osób trzecich.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Klientów;
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;
  3. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu;
  4. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu;
  5. wyniki i oceny Klientów uzyskane we wszelkiego rodzaju testach, egzaminach, konkursach.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.

§4
Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.
 5. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 9. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 10. Warunkiem skorzystania z Konta Użytkownika i Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Serwisu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą.

§5
Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. Przedpłata na rachunek bankowy;
  2. Szybki e-przelew
  3. Płatność kartą
  4. Blik
 2. Płatność kartą, o której mowa w ust. 1c powyżej może zostać wykonana za pomocą jednej z następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (złożenia zamówienia), bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków , jak i na adres kontaktowy e-mail: biuro@itakzdasz.pl
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 1. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.

§7
Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

 1. Usługodawca obowiązany jest do dostarczania usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wykonania usługi. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@itakzdasz.pl;
  2. wysyłając stosowną wiadomość na adres: Bydgoska 6, 30-056 Kraków
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta;
  2. adres zamieszkania do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu (np. paragon, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§8
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@itakzdasz.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§10
Prawa własności intelektualnej Usługodawcy

 1. Wszelkie materiały, w tym utwory audiowizualne, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2018 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług

– Data zawarcia umowy……………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

MAIL DO KLIENTA
“Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”

Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie złożenia przez Państwa zamówienia w serwisie internetowym I Tak Zdasz prowadzonym przez I Tak Zdasz Prosta Spółka Akcyjna

INFORMACJA O ZAMAWIANYM PRODUKCIE:

– cena (zawierająca podatek VAT): – łączna cena:
– termin realizacji:
– wybrany sposób zapłaty i termin: – numer konta do przelewu:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować I Tak Zdasz Prosta Spółka Akcyjna, mail: biuro@itakzdasz.pl, (adres: Bydgoska 6, 30-056 Kraków), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@itakzdasz.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Reklamacje proszę składać drogą e-mailową bądź na adres Usługodawca zgodnie z procedurą określoną w par. 8 regulaminu (najlepiej z linkiem).

W załączniku do maila wzór odstąpienia od umowy (ten sam co na końcu regulaminu).